Kontakt

DOCO International Central Europe S.R.O.

+420 724 210 841 info@doco-international.com

Všeobecné obchodní podmínky

Všechny naše nabídky a dohody podléhají všeobecným obchodním podmínkám. Všeobecné obchodní podmínky jsou publikovány na naší internetové stránce a jsou uloženy pod č. 14034704 u Obchodní a hospodářské komory Limburg. Všeobecné obchodní podmínky obsahují ujednání o určení příslušnosti soudu v Maastrichtu. Použitelnost jakýchkoliv všeobecných (nákupních) podmínek zákazníka je výslovně vyloučena.

Nabídky a dohody společností náležejících do skupiny Doco se sídlem mimo území Nizozemského království (Doco International Southern Europe S.L.U., Doco International Central Europe s.r.o. a Doco-International Limited) podléhají všeobecným obchodním podmínkám, které se řídí právním řádem státu, v němž má dotčená společnost sídlo. Všeobecné obchodní podmínky obsahují ujednání o určení příslušnosti místního soudu. Použitelnost jakýchkoliv všeobecných (nákupních) podmínek zákazníka pro nabídky a dohody společností náležejících do skupiny Doco je rovněž výslovně vyloučena.

Klikněte zde pro stažení


Článek 1 – Rozsah platnosti

1.1
„Společností Doco“ se v kontextu těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek rozumíspolečnost Doco International Central Europe s.r.o.„Výrobkem nebo výrobky“ se v kontextu těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek rozumísortiment nabízený nebo dodávaný společností Doco.
1.2
Tyto podmínky se vztahují na všechny nabídky společnosti Doco a všechny smlouvy uzavřené sespolečností Doco.
1.3.
Ustanovení odchylná od těchto podmínek je zákazník oprávněn uplatnit pouze v takovém rozsahu atehdy, pokud tento postup společnost Doco písemně schválí.
1.4
Tyto podmínky mají přednost před jakýmikoliv všeobecnými podmínkami zavedenými u (potenciálního)kupujícího (dále jen „zákazník“).

Článek 2 – Nabídky, objednávky a dohody

2.1
Veškeré nabídky učiněné společností Doco jsou nezávazné. Objednávky a přijetí nabídek zákazníkemjsou neodvolatelné.
2.2
Společnost Doco je objednávkou vázána pouze tehdy, pokud objednávku potvrdila písemně nebo tutoobjednávku již začala plnit. Společnost Doco bude dále vázána pouze v rozsahu, v jakém objednávkupřijala.
2.3
Zákazník je povinen písemně informovat společnost Doco o možných nebo zjištěných rozporech vpotvrzení objednávky zaslané společností Doco, a to ve lhůtě dvou pracovních dnů od data potvrzeníobjednávky. V případě, že tak zákazník neučiní, potvrzení objednávky se bude považovat za učiněnépřesně a zcela v souladu se smlouvou.
2.4
Ústní ujednání či dohody uzavřené zaměstnanci nebo se zaměstnanci společnosti Doco zavazujíspolečnost Doco pouze tehdy, jsou-li potvrzeny písemně.
2.5
Tyto všeobecné podmínky se jako celek vztahují i na veškeré dodatky smluv se zákazníky.

Článek 3 – Shoda

3.1
Údaje poskytnuté společností Doco týkající se rozměrů, výkonnosti, barev atd. jsou pouze informativnípovahy a nejsou závazné.
3.2
Společnost Doco není vázána žádnými obrázky, popisy, katalogy, reklamními materiály ani nabídkami.
3.3
Společnost Doco je oprávněna provést technické změny výrobků, aniž by bylo nutné získat souhlaszákazníka.
3.4
Zákazník je povinen ověřit, že výrobky, které hodlá objednat a/nebo již objednal, vyhovují všem právnímpředpisům v zemi určení.Používání, montáž a/nebo instalace výrobků vyhovujících právním předpisům se uskuteční naodpovědnost zákazníka.3.5 Zákazník ručí za správnost, úplnost a spolehlivost údajů a informací předaných společnosti Doco osobněči v zastoupení.

Článek 4 – Duševní vlastnictví

4.1
Všechna práva duševního a průmyslového vlastnictví týkající se výrobků a jejich formy a dále všeho, covyvinula, vyrobila a dodala společnost Doco, včetně příruček, obalů, katalogů a obrazové dokumentace,jsou vlastnictvím společnosti Doco nebo dodavatele/výrobce.
4.2
Zákazník není oprávněn na výrobcích odstranit ani změnit žádné označení týkající se patentů,ochranných známek, obchodních názvů nebo jiných práv k duševnímu či průmyslovému vlastnictví,uvedená na výrobcích.
4.3
Zákazník není oprávněn používat ochranné známky, obchodní značky, loga ani jiná označení společnostiDoco bez předchozího písemného souhlasu společnosti Doco. V případě udělení souhlasu je zákazníkpovinen dodržovat všechny směrnice a pokyny společnosti Doco týkající se používání ochrannýchznámek, log nebo jiných označení společnosti Doco.

Článek 5 – Ceny

5.1
Ceny stanovené společností Doco nebo dohodnuté s touto společností zahrnují náklady na balení, alenezahrnují DPH ani jiné daně nebo poplatky a dále nezahrnují expediční ani přepravní náklady.

Článek 6 – Dodání a dodací lhůty

6.1
Uvedené dodací lhůty mají pouze informativní charakter a nelze je považovat za definitivní termíny.Marné uplynutí dodací lhůty neopravňuje zákazníka neplnit nebo pozastavit plnění svých závazkůvyplývajících ze smlouvy.Zákazník je nicméně oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud společnost Doco nedodá výrobky aniv průběhu dodatečné lhůty stanovené zákazníkem, která musí být alespoň stejně dlouhá jako původněstanovená nebo dohodnutá dodací lhůta.
6.2
Dodací lhůta bude vycházet z provozních podmínek v době uzavření smlouvy a včasného předánínáležitostí požadovaných společností Doco k řádnému splnění smlouvy.Dojde-li k prodlení z důvodu změny provozních podmínek a/nebo k nedodání náležitostí požadovanýchspolečností Doco ve stanoveném termínu, bude dodací lhůta prodloužena dle potřeby.
6.3
Nebezpečí škody na výrobcích přechází na zákazníka v okamžiku jejich dodání zákazníkovi, resp. pokudzákazník nepřevezme výrobky včas, v době, kdy mu společnost Doco umožní s výrobky nakládat.
6.4
Za přepravu a/nebo expedici výrobků nese odpovědnost zákazník. Zákazník je povinen převzít výrobkyokamžitě po jejich dodání na místo určení.
6.5
Pokud zákazník nepřevezme výrobky nebo se na místo dodání nedostaví osobně ani v zastoupení,budou výrobky uskladněny na náklady a nebezpečí zákazníka po dobu, kterou společnost Doco uzná zavhodnou.V takovém případě je společnost Doco kdykoliv oprávněna, stejně jako u každého jiného případuprodlení ze strany zákazníka, požadovat zaplacení ceny nebo může od smlouvy odstoupit, aniž by byladotčena její práva požadovat náhradu škody a ušlého zisku a náklady na skladování.
6.6
Společnost Doco není povinna vyhovět žádosti zákazníka provést opakované ani následné dodávky.Pokud se však společnost Doco rozhodne tak učinit, náklady ponese zákazník.
6.7
Společnost Doco je oprávněna plnit smlouvu po částech a žádat úhradu za část smlouvy, která již bylasplněna.

Článek 7 – Vyšší moc

7.1
Nemůže-li společnost Doco plnit smlouvu v důsledku vyšší moci, je oprávněna její plnění pozastavit.V takovém případě není zákazník oprávněn požadovat náhradu škody, výdajů nebo úroků.
7.2
Vyšší moc zahrnuje tyto události: válka, válečná hrozba, stávky, požár, havárie nebo nemoczaměstnanců, dopravní přetížení, potíže ve výrobě či přepravě nepředvídané společností Doco nebo jinéokolnosti, které jsou mimo kontrolu společnosti Doco, např. nedodání zboží nebo pozdní dodání zbožínebo služeb třetími stranami spolupracujícími se společností Doco.
7.3
V případě události vyšší moci je společnost Doco oprávněna odstoupit písemným prohlášením od téčásti smlouvy, která je dotčena působením vyšší moci.Pokud událost vyšší moci trvá déle než šest týdnů, je zákazník písemným prohlášením oprávněnvypovědět tu část smlouvy, která je dotčena působením vyšší moci.
7.4
Pokud společnost Doco již splnila některé své závazky nebo během události vyšší moci dokáže splnit jenněkteré své závazky, je oprávněna fakturovat si za tuto splněnou část smlouvy nebo část, kterou lzesplnit, a zákazník je povinen tuto fakturu uhradit tak, jako by se jednalo o samostatnou smlouvu.

Článek 8 – Záruky a reklamace

8.1
Společnost Doco je povinna na základě smlouvy poskytnout záruku na kvalitu výrobků, které dodává vsouladu s odpovídajícím očekáváním zákazníka.Pokud i přesto výrobky společnosti Doco vykazují vady způsobené pochybením ve výrobě a/nebo vadoumateriálu, je společnost Doco povinna vyměnit příslušné výrobky jako celek nebo částečně neboposkytnout odpovídající slevu z ceny. O výběru z těchto možností rozhoduje výhradně společnost Doco.Montážní, instalační a/nebo opravárenské práce se budou vždy provádět na náklady (a nebezpečí)zákazníka.
8.2
Záruka uvedená v článku 8.1 se vztahuje na období výrobní záruky nebo neexistuje-li výrobní záruka,pak na dobu šesti měsíců od data uzavření smlouvy, resp. přijetí objednávky společností Doco, přičemžk uplatnění záruky je nutné předložit originál faktury.
8.3
Do rozsahu záruky v žádném případě nespadají vady způsobené (nebo částečně způsobené) běžnýmopotřebením, montáží a/nebo používáním v rozporu se zákonnými normami nebo právními předpisy,nedodržením postupů údržby, nesprávnou nebo nevhodnou montáží a/nebo instalací, zpožděnouúdržbou, nesprávným nebo nevhodným použitím, jinými díly, opravou nebo jinými pracemi provedenými třetími stranami nebo zákazníkem bez předchozího písemného souhlasu společnostiDoco.
8.4
Zákazník je povinen neprodleně a řádně zkontrolovat výrobky v okamžiku dodání. V opačném případěvšechna práva z odpovědnosti za vady zanikají.Veškeré stížnosti ohledně množství dodaných výrobků je nutno zaznamenat na nákladní nebo dodacílist. V opačném případě se budou za rozhodné považovat údaje uvedené na nákladním nebo dodacímlistu, které poslouží jako rozhodující doklad v neprospěch zákazníka.
8.5
Reklamace ze záruky je nutno uplatnit písemně a doručit společnosti Doco ve lhůtě osmi dnů od zjištěnívady. Nejsou-li reklamace uplatněny včas, všechna práva z odpovědnosti za vady zanikají.
8.6
V případě, že zákazník podá reklamaci, je povinen poskytnout společnosti Doco možnost výrobkyzkontrolovat (nebo je nechat zkontrolovat) a ověřit vadu.Zákazník je povinen zajistit, aby výrobky, které jsou předmětem reklamace, byly k dispozici ke kontrolespolečností Doco. V opačném případě všechna práva z odpovědnosti za vady zanikají.
8.7
Prodané výrobky lze společnosti Doco vrátit z jakéhokoliv důvodu pouze na základě předchozíhoschválení společností Doco a po obdržení expedičních a/nebo jiných pokynů od společnosti Doco.Náklady a nebezpečí spojené s výrobky nese vždy zákazník.
8.8
Jakékoliv vady vyskytující se u části dodaných výrobků neopravňují zákazníka odmítnout převzít všechnydodané výrobky.
8.9
Reklamace neumožňuje zákazníkovi pozastavit své platební závazky. Zákazník není oprávněn kvýrobkům dodaným společností Doco uplatnit zástavní právo, ať na základě reklamací nebo zjakéhokoliv jiného důvodu.
8.10
Po zjištění vady výrobku je zákazník povinen učinit vše k zamezení nebo minimalizaci škody, zejménapřímo pozastavit užívání a zabránit dalšímu prodeji.

Článek 9 – Výhrada vlastnictví

9.1
Společnost Doco si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, které je dodáno nebo má být dodáno, až dookamžiku úplného zaplacení kupní ceny zákazníkem.
9.2
Neuhradí-li zákazník včas kupní cenu, je společnost Doco oprávněna odebrat zpět (nebo tímto úkolempověřit třetí osobu) výrobky, které jí patří, z místa jejich uskladnění, a to na náklady zákazníka.
9.3
Zákazník není oprávněn k výrobkům, které nebyly uhrazeny, sjednávat zástavní právo ani převádětvlastnické právo k takovým výrobkům na jakoukoliv třetí osobu. Zákazník je povinen uskladnit zbožídodané s výhradou vlastnictví s odpovídající péčí a zřetelně je označit jako zboží ve vlastnictvíspolečnosti Doco.

Článek 10 – Platba

10.1
Nebude-li písemně dohodnuto jinak, musí být úhrada faktur společnosti Doco provedena ve lhůtě 30dnů od data vystavení faktury.
10.2
Společnost Doco je oprávněna kdykoliv požádat o celou nebo částečnou platbu předem a/nebo získatjiný způsob zajištění platby.
10.3
Není-li platba uhrazena včas, je zákazník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1,5 % z dlužné částky zakaždý měsíc prodlení, aniž by společnost Doco byla povinna vyhotovit oznámení o prodlení platby.
10.4
Veškeré náklady spojené s vymáháním a inkasem neuhrazených závazků nese zákazník. Zákazník sezavazuje tyto náklady společnosti Doco uhradit. Výše mimosoudních nákladů na vymáhání a inkasopohledávek bude činit minimálně 15 % z celkové výše dlužných pohledávek, nejméně však 200,00 EUR.
10.5
Zákazník je povinen vzdát se nároku na pozastavení platby nebo zápočtu vzájemných pohledávek.Společnost Doco je oprávněna kdykoliv odečíst všechny částky, které dluží zákazníkovi, od částekdlužných zákazníkem a/nebo společnostmi přidruženými k zákazníkovi, ať už jsou vymahatelné činikoliv.
10.6
V okamžiku nedodržení dohodnutého termínu splatnosti zákazníkem nebo bylo-li rozhodnuto o úpadkuzákazníka, nebo jsou-li na zboží a/nebo zakázky zákazníka uvalena omezení, stane se okamžitě celáfakturovaná částka splatnou.Zákazník je povinen okamžitě informovat společnost Doco v případě, že nastane jedna z výše uvedenýchsituací.
10.7
Platby provedené zákazníkem budou vždy nejprve započteny k úhradě dlužných částek a poté k úhraděsplatného úroku a poté faktur, které jsou nejdéle neuhrazeny, i přes informaci zákazníka, že se úhradatýká novější faktury.

Článek 11 – Zrušení

11.1
Zákazník není oprávněn zrušit objednávku poté, co byla podána. Pokud i tak zákazník zruší již předanouobjednávku v celém rozsahu nebo částečně, je povinen společnosti Doco uhradit veškeré náklady, kteréspolečnost byla nucena již uhradit za účelem plnění této objednávky, dále veškeré práce, kteréspolečnost již vynaložila a náhradu škody a ušlého zisku vzniklou společnosti Doco včetně DPH.

Článek 12 – Oznámení

12.1
Veškerá oznámení vydaná společností Doco a informace a prohlášení vydaná společností Doco ohledněnapř. vlastností výrobků, které společnost Doco dodá, nejsou závazné a společnost Doco je vydává veformě nezávazných informací.V této souvislosti společnost Doco neposkytuje žádnou záruku.
12.2
Společnost Doco nepřebírá odpovědnost za žádné přímé či nepřímé škody jakékoliv povahy nebovzniklé z jakéhokoliv důvodu v souvislosti s tím, že poskytla informace a/nebo oznámení. V případě, žeby společnosti Doco vznikla jakákoli újma v souvislosti s tím, že poskytla informace a/nebo oznámení(včetně uplatnění jakýchkoli nároků třetích stran vůči společnosti Doco), zavazuje se zákazník vzniklouújmu v plné výši nahradit, a to včetně případných nákladů právního zastoupení, ledaže se jedná o úmyslnebo hrubé porušení povinností ze strany společnosti Doco.
12.3
Zákazník není oprávněn zveřejnit písemně či jinou formou obsah oznámení nebo jiných sděleníspolečnosti Doco ani je poskytnout třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu společnostiDoco.

Článek 13 – Odpovědnost

13.1
S výjimkou nároků uvedených v článku 8 není zákazník oprávněn požadovat od společnosti Docokompenzaci z důvodu vad výrobků dodaných společností Doco. Společnost Doco odpovídá za škoduzpůsobenou zaviněným porušením povinností, neodpovídá však a zákazník není oprávněn požadovatnáhradu ušlého zisku ani náhradu následné nebo nepřímé škody, včetně škody způsobené přerušenímprovozu podniku nebo jiné činnosti společnosti Doco.
13.2
Zákazník nese veškeré náklady a nebezpečí ztráty výrobků v důsledku poškození nebo znehodnoceníobalu.
13.3
Pokud se společnost Doco na základě skutečností a/nebo okolností, které jsou jí v daném okamžikuznámy, rozhodne uplatnit právo odkladu nebo odstoupení od smlouvy, přičemž v téže době senezvratně prokáže, že toto právo nebylo uplatněno oprávněně, není společnost Doco v daném případěodpovědná za škodu a není povinna nahradit škodu s výjimkou případu, kdy se z její strany jedná ohrubou nedbalost nebo úmyslné zneužití.
13.4
Smluvní strany se výslovně dohodly a potvrzují, že s ohledem na povahu výrobků a služebposkytovaných společností Doco, jakož i na veškeré další okolnosti a skutečnosti smluvním stranámznámé, lze předvídat, že škoda případně vzniklá na straně zákazníka nepřevýší fakturační hodnotudodaných položek a/nebo služeb, s nimiž škoda souvisí, maximálně však částku 25 000 EUR, bez ohleduna počet škodních událostí. S ohledem na rozsah předvídatelné škody podle předchozí věty je v případěvzniku škody na straně zákazníka zákazník oprávněn požadovat na společnosti Doco náhradu škodyv maximální výši odpovídající hodnotě dodaných položek a/nebo služeb, s nimiž škoda souvisí,maximálně však částku 25.000 EUR, bez ohledu na počet škodních událostí.Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že v případě vzniku škody na straně zákazníka v důsledkučinnosti společnosti Doco bude nárok zákazníka na náhradu škody převyšující spoluúčast společnostiDoco uspokojen výlučně z pojistného plnění poskytnutého v této souvislosti na základě platných aúčinných pojistných smluv. Společnost Doco konstatuje, že v současné době se jedná o pojistnousmlouvu č. 400018337 ze dne 16.08.2006 o pojištění odpovědnosti za škodu uzavřenou mezispolečností Doco jako pojistníkem a Allianz pojišťovnou, IČ: 47115971 se sídlem v Praze 8, Ke Štvanici656/3 jako pojistitelem. Zákazník výslovně stvrzuje, že byl společností Doco v dostatečném rozsahuseznámen se shora citovanou pojistnou smlouvou.
13.5
Jakýkoliv nárok vůči společnosti Doco, který společnost Doco neuzná, zanikne uplynutím lhůty 12měsíců po vznesení tohoto nároku.
13.6
Zákazník je povinen zprostit společnost Doco odpovědnosti z nároků třetích stran, nároků vycházejícíchz odpovědnosti za výrobek, včetně těch podaných v souvislosti s plněním smlouvy společností Doco, bezohledu na důvod nároku.

Článek 14 – Zastupování

14.1
Jedná-li zákazník jménem jedné nebo několika jiných stran, je povinen, aniž by byla dotčenaodpovědnost těchto dalších stran, převzít odpovědnost vůči společnosti Doco, jako by on sám bylzákazníkem.

Článek 15 – Závěrečná ustanovení

15.1
Pokud některé ustanovení těchto obchodních podmínek je nebo bude neplatné nebo částečněneplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Strany jsou povinny nahradit neplatné ustanovenínebo neplatnou část ustanovení právně platným ujednáním, které se nejvíce přiblíží obchodnímuvýznamu a smyslu daného neplatného ustanovení nebo jeho části.
15.2
Platnost jakékoliv mezinárodní úmluvy o prodeji movitého hmotného zboží, jejíž účinnost mohou stranyve svém případě vyloučit, nebude uplatněna a je tímto výslovně vyloučena.
15.3
Veškerá ujednání uzavřená společností Doco se řídí českým právem, zejména zákonem č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník, v platném znění.
 

Jak vám můžeme pomoci? 

Chcete se dovědět víc o tom, jak nám mohou pomoci naše výrobky a služby? Kontaktujte nás. 

Chci se dozvědět víc