Kontakt

SOMMER Polska Sp.z.o.o.

+48 22 230 21 00 biuro@sommer-group.eu

Zasady i warunki

Wszystkie nasze oferty i umowy podlegają naszym ogólnym warunkom. Zostały one opublikowane na naszej stronie internetowej i złożone w Izbie Handlowej w Limburgii pod nr. 14034704. Warunki zawierają wybór forum dla sądu w Maastricht. Zastosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków (zakupu) od klienta zostaje niniejszym wyraźnie odrzucone.

Kliknij tutaj aby pobrać


Artykuł 1 – Zastosowanie

1.1
W tekście niniejszych ogólnych warunków zakupu, dostawy i realizacji, pod nazwą “Doco”rozumie się Doco Holding BV lub wszystkie zrzeszone z nim spółki, w tym (lecz niejedynie) Doco International BV oraz Doco International s.r.o. W tekście niniejszychogólnych warunków zakupu, dostawy i realizacji, pod nazwą “produktu” lub “produktów”rozumie się rzeczy zaoferowane lub dostarczone przez Doco.
1.2
Niniejsze warunki mają zastosowanie dla wszelkich ofert Doco oraz wszystkich zawartychprzez Doco umów.
1.3
Zleceniodawca może złożyć odwołanie od klauzuli niezgodnych z niniejszymi warunkamijedynie po otrzymaniu od Doco pisemnego zezwolenia.
1.4
Niniejsze warunki mają zastosowanie także w przypadku posiadania przez(potencjalnego) odbiorcę, zwanego dalej “Zleceniodawcą”, ewentualnych własnychwarunków ogólnych, które zostają tym samym wyłączone.

Artykuł 2 – Oferty, zlecenia i umowy

2.1
Wszelkie oferty Doco mają charakter niezobowiązujący. Zlecenia i akceptacje ofert przezZleceniodawcę są ostateczne.
2.2
Wszelkie uzgodnienia są dla Doco wiążące wyłącznie wtedy, gdy zostały przezeńpotwierdzone pisemnie, a ich realizacja została już rozpoczęta. Zleceniodawca ma prawodo odwołania się od klauzuli odbiegających od niniejszych warunków, jednak tylko wtedy,gdy odwołanie to zostało zaakceptowane pisemnie.
2.3
Zleceniodawca ma obowiązek reagować pisemnie na ewentualne lub rzekomenieprawidłowości w potwierdzeniu zamówienia przez Doco, przy czym pismo to musi byćdostarczone Doco w ciągu dwóch dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. Wprzypadku braku reakcji, zamówienie będzie uznane za zgodne z umową.
2.4
Ustne obietnice i umowy, dokonane przez pracowników, są dla Doco wiążące jedynie pozłożeniu pisemnego potwierdzenia.
2.5
W razie nastąpienia ewentualnych zmian w umowie, całość niniejszych warunkówogólnych pozostaje w mocy.

Artykuł 3 – Zgodność

3.1
Dane Doco, dotyczące wymiarów, pojemności, kolorów itp. mają jedynie charakter ogólnyi pozostają niezobowiązujące.
3.2
Ilustracje, opisy, katalogi, materiały reklamowe i oferty nie są dla Doco wiążące.
3.3
Doco jest upoważnione do wprowadzania zmian w produktach. Nie wymaga się przy tymzezwolenia Zleceniodawcy.
3.4
Zleceniodawca powinien zadbać o to, by zamówione przez niego produkty (oraz/lubprodukty, które zamierza dopiero zamówić) spełniały wszelkie wymogi i przepisy,obowiązujące w kraju, na którego rynek zostały przeznaczone. Ryzyko związane zużytkowaniem, montażem oraz/lub instalacją produktów, zgodną z obowiązującym wdanym kraju prawem, leży po stronie Zleceniodawcy.
3.5
Zleceniodawca potwierdza poprawność, pełność i wiarygodność informacji udzielonychDeco przez siebie lub w swoim imieniu.

Artykuł 4 – Własność intelektualna

4.1
Wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej, dotyczące produktów i ich formyoraz wszystkich rzeczy zaprojektowanych, wyprodukowanych lub dystrybuowanych przezDoco (w tym instrukcje, opakowania, katalogi i ilustracje) należą do Doco oraz/lubdostawcy/fabrykanta.
4.2
Zabrania się Zleceniodawcy usuwania lub dokonywania zmian w patentach, prawachautorskich, markach, nazwach handlowych lub innych prawach dotyczących własnościintelektualnej lub przemysłowej.
4.3
Zakazuje się Zleceniodawcy używania nazw handlowych, marek, logo lub innychoznaczeń Doco, chyba, że Zleceniodawca otrzyma na to wyraźne, pisemne zezwolenieDoco. W tym ostatnim przypadku Zleceniodawca zobowiązuje się przestrzegać dyrektyw iinstrukcji Doco, dotyczących używania marki, logo lub innych oznaczeń Doco.

Artykuł 5 – Ceny

5.1
Ceny podane i uzgodnione przez Doco zawierają koszty pakowania, jednak nie zawierająVAT-u ani innych podatków i opłat, w tym kosztów wysyłki lub transportu.
5.2
Podane przez Doco ceny obliczono dla dostawy zgodnie z Ex Works (Incoterms 2000 –Międzynarodowe Reguły Handlu).

Artykuł 6 – Termin realizacji i dostawa

6.1
Podane terminy realizacji mają charakter ogólny i nie są uznawane za ostateczne.Przekroczenie terminu realizacji zlecenia nie zobowiązuje Doco do wypłatyjakiegokolwiek odszkodowania i nie daje Zleceniodawcy prawa do niewywiązania się lubodroczenia realizacji warunków umowy. Zleceniodawca posiada jednakże prawo dorozwiązania umowy w przypadku, gdy Doco nie wywiąże się z umowy w wyznaczonymprzez Zleceniodawcę terminie, równym (przynajmniej) pierwotnie wyznaczonemu lubuzgodnionemu terminowi realizacji. Także i w takim przypadku Doco nie jestzobowiązane do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania.
6.2
Termin realizacji opiera się na warunkach pracy, panujących w chwili zawierania umowy,oraz na punktualnej dostawie środków, potrzebnych Doco do wywiązania się z umowy.Jeżeli zmiana warunków pracy lub/oraz niepunktualne dostarczenie Doco potrzebnychśrodków spowodowały opóźnienie, termin realizacji zostanie odpowiednio wydłużony.
6.3
W momencie realizacji dostawy, ryzyko związane z produktami, przechodzi naZleceniodawcę. Dostawa odbywa się zgodnie z Ex Works (Incoterms 2000 –Międzynarodowe Reguły Handlu).
6.4
Transport oraz/lub wysyłka produktów odbywa się na ryzyko Zleceniodawcy, który jestzobowiązany do natychmiastowego odbioru produktów w miejscu przeznaczenia.
6.5
W przypadku, gdy Zleceniodawca nie dokona odbioru produktów ani nie przyjedzie ichodebrać lub nie zleci och odbioru, zostaną one przechowane przez Doco na rachunek iryzyko Zleceniodawcy. Długość okresu przechowywania leży w gestii Doco. W takimwypadku, oraz we wszystkich innych wypadkach (rzekomego) niewywiązania sięZleceniodawcy z umowy, Doco jest upoważnione do żądania wywiązania się z umowylub do jej (pozasądowego) rozwiązania, bez pominięcia prawa do odszkodowania zaponiesione straty i utracony zysk (przy czym zawierają się w tym koszty przechowania).
6.6
Doco nie jest zobowiązane do spełnienia prośby Zleceniodawcy o dokonanie powtórnejlub późniejszej dostawy. Jeżeli jednak zostanie wyrażona zgoda, związane z nią kosztyprzechodzą w całości na Zleceniodawcę.
6.7
Doco jest upoważnione do częściowej realizacji umowy i żądania zapłaty za zrealizowaneczęści wyżej wymienionej umowy.

Artykuł 7 – Siła wyższa

7.1
Jeżeli wypadek losowy (siła wyższa) utrudnia Doco wywiązanie się z warunków umowy,Doco ma prawo dokonać zawieszenia umowy. Zleceniodawca nie ma z tego tytułużadnych praw do odszkodowania, opłat lub odsetek.
7.2
Pod pojęciem siły wyższej rozumie się: wojnę, zagrożenie wojną, strajki, pożary, wypadkilub choroby członków personelu, awarie w przedsiębiorstwie, zatrzymanie transportu,wprowadzenie utrudniających przepisów, ograniczenia wywozu lub wwozu, niezależne odDoco problemy dotyczące produkcji lub transportu oraz każdą inną okolicznośćniezależną od Doco (jak np. zaniechana lub opóźniona realizacja usług przezpodwykonawców zatrudnionych przez Doco).
7.3
Jeżeli jest mowa o sytuacji losowej, Doco jest upoważnione do rozwiązania częściumowy, mówiącej o niemożliwej do realizacji części zlecenia. Rozwiązanie umowyodbywa się poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia. Jeżeli sytuacja losowa trwadłużej niż 6 tygodni, Zleceniodawca jest upoważniony do rozwiązania części umowy,mówiącej o niemożliwej do realizacji części zlecenia, przy czym rozwiązanie umowyodbywa się poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia.
7.4
Jeżeli do momentu wystąpienia wypadku losowego (siły wyższej), Doco zdążyło juzwywiązać się z części swoich zobowiązań lub jeżeli w wyniku wyżej wymienionegowypadku losowego jest w stanie wywiązać się jedynie z ich części, Doco posiada prawodo wystawienia faktury za już dostarczone usługi, a Zleceniodawca zobowiązany jest dojej spłaty, tak jakby dotyczyło to oddzielnej umowy.

Artykuł 8 – Gwarancja i reklamacje

8.1
Doco potwierdza zgodność dostarczonych przez siebie produktów z tym, co napodstawie zawartej umowy może oczekiwać Zleceniodawca. Jeżeli mimo tegodostarczone produkty nie będą wolne od uszkodzeń, wynikających z wad fabrycznychoraz/lub wad materiałów, produkty te zostaną w całości lub częściowo wymienione lubsprzedane z odpowiednią zniżką, przy czym decyzję tę podejmuje wyłącznie Doco.Montaż, instalacja oraz/lub prace naprawcze odbywają się na rachunek (i ryzyko)Zleceniodawcy.
8.2
Gwarancja wymieniona w punkcie 8.1 obowiązuje w okresie gwarancji fabrycznej lub, wprzypadku jej braku, w okresie 6 miesięcy od daty zakupu, przy czym wyłącznie zaokazaniem oryginalnej faktury.
8.3
Gwarancja nie obejmuje w żadnym wypadku wad powstałych w wyniku: normalnegozużycia, montażu oraz/lub użytkowania niezgodnie z normami ustawowymi i przepisamiprawnymi, niestosowania się do przepisów konserwacyjnych, nieprawidłowego lubniefachowego montażu oraz/lub instalacji, opóźnionej konserwacji, nieprawidłowego lubniefachowego użytkowania oraz/lub innych części, reparacji lub czynności dostarczanychprzez osoby trzecie lub Zleceniodawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Doco.
8.4
Zleceniodawca jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonych produktów od razu poodbiorze, pod groźbą utraty prawa do reklamacji oraz/lub skorzystania z gwarancji. Ewentualne reklamacje, dotyczące ilości dostarczonych produktów, należy zaznaczaćprzy odbiorze w liście przewozowym i w dowodzie doręczenia, przy czym brak zgłoszonejw tej sposób reklamacji oznaczać będzie, że ilości podane w liście przewozowym idowodzie doręczenia są zgodne ze stanem faktycznym.
8.5
Roszczenia z tytułu gwarancji powinny być zgłaszane Doco pisemnie w ciągu 8 dni odwykrycia wady. Niewywiązanie się z tego obowiązku zwalnia Doco z wszelkiejodpowiedzialności.
8.6
W przypadku, gdy Zleceniodawca składa reklamację, ma on obowiązek zapewnić Docomożliwość przeprowadzenia lub zlecenia kontroli produktów celem stwierdzenia wady.Zleceniodawca ma obowiązek zachować o udostępnić Doco produkty oddane doreklamacji, pod groźbą utraty prawa do reklamacji oraz/lub skorzystania z gwarancji.
8.7
Wysyłkowy zwrot Doco sprzedanych produktów, bez względu na przyczynę, możenastąpić wyłącznie po otrzymaniu od Doco wcześniejszego pełnomocnictwa orazinstrukcji dotyczących m.in. wysyłki. Przez cały czas Zleceniodawca zachowujeodpowiedzialność za produkty i ponosi wszelkie koszty.
8.8
Ewentualne wady całości lub części dostarczonych produktów nie dają Zleceniodawcyprawa do odesłania lub odmowy przyjęcia całej partii towaru.
8.9
Reklamacje nie stanowią prawa do odroczenia przez Zleceniodawcę spłat należności.Zleceniodawca nie posiada prawa zastawu na produkty dostarczone przez Doco ani ztytułu reklamacji, ani z żadnego innego tytułu.
8.10
Po stwierdzeniu wady produktu, Zleceniodawca ma obowiązek zapobiegania lubograniczenia dalszych szkód, przy czym pod pojęciem tym rozumie się tutaj takżezaprzestanie stosowania i sprzedaży produktu.

Artykuł 9 – Zastrzeżenie własności

9.1
Doco pozostaje właścicielem dostarczonych produktów aż do momentu dokonania przezZleceniodawcę pełnej płatności (w tym wierzytelności z tytułu niewywiązania się z jednejlub większej ilości umów).
9.2
W przypadku, gdy Zleceniodawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, Docoposiada prawo do odebrania na koszt Zleceniodawcy dostarczonych wcześniejproduktów z miejsca ich pobytu.
9.3
Zleceniodawca nie jest uprawniony do zmiany miejsca jeszcze nieopłaconych produktówlub do przenoszenia prawa jego własności. Zleceniodawca jest zobowiązany doostrożnego obchodzenia się z dostarczonymi produktami (z zastrzeżeniem własności) itraktowania ich jako własności Doco.
9.4
Dla produktów przeznaczonych na rynek niemiecki, zamiast punktów od 9.1 do 9.3,obowiązują punkty od 9.5 do 9.11.
9.5
Doco zachowuje prawo własności dostarczonych i przeznaczonych do dostarczeniaproduktów, aż do momentu spłacenia przez Zleceniodawcę wszelkich wierzytelności ztytułu dostarczonych i przeznaczonych do dostarczenia materiałów.
9.6
Zleceniodawca posiada prawo do przerabiania lub łączenia produktów z innymi rzeczami,zgodnie z normalnym działaniem swojego przedsiębiorstwa. Dla zapewnieniawierzytelności wymienionych w punkcie 9.5, Doco zachowuje prawo współwłasnościnowych produktów, powstałych w wyniku przeróbki oraz/lub łączenia. Prawowspółwłasności Doco dotyczy wartości produktu w rzeczy, powstałej w wyniku przeróbkilub łączenia.
9.7
Zleceniodawca jest upoważniony do sprzedaży produktów oraz/lub nowych rzeczyzgodnie z normalnym działaniem swojego przedsiębiorstwa, chyba, że Doco cofnęłopozwolenie lub Zleceniodawca nie wywiązuje się z obowiązku spłaty faktur.Zleceniodawca ceduje z góry wszelkie wierzytelności (w tym z tytułu niebezpośrednichpraw autorskich), które poprzez sprzedaż przekazuje Doco. Scedowane wierzytelnościnależą do przypadków wymienionych w punkcie 9.5. Zleceniodawca posiada prawoegzekwowania scedowanych roszczeń, chyba, że Doco cofnęło pozwolenie lubZleceniodawca nie wywiązuje się z obowiązku spłaty faktur.
9.8
Zleceniodawca jest zobowiązany do udzielenia Doco natychmiastowej pisemnejinformacji o nabywcy produktu oraz/lub nowo powstałej rzeczy oraz o wszelkichwierzytelnościach związanych ze sprzedażą. Zleceniodawca sporządzi na swój kosztoficjalnie uznany akt przekazania wierzytelności na rzecz Doco.
9.9
Zleceniodawca nie posiada żadnych innych praw do produktów lub innych rzeczy,stanowiących własność lub współwłasność Doco, ani do wierzytelności scedowanych narzecz Doco.
9.10
Jeżeli Zleceniodawca nie wywiązuje się ze zobowiązań lub jeżeli jego sytuacja finansowauległa znacznemu pogorszeniu, Doco posiada prawo odebrania lub zlecenia odebranianależących doń produktów oraz/lub nowo powstałych rzeczy z miejsca ich pobytu, przyczym odbywa się to na koszt Zleceniodawcy. Bez względu na inne wiążącepostanowienia prawne, o rozwiązaniu umowy jest mowa jedynie po złożeniu przez Docowyraźnego oświadczenia.
9.11
Jeżeli wartość praw podnosi rozmiar wierzytelności Doco o ponad 20%, wtedy, nawniosek Zleceniodawcy, Doco dokona zwolnienia części tychże praw.

Artykuł 10 – Płatność

10.1
Jeżeli nie dokonano innego, pisemnego uzgodnienia w tej sprawie, termin płatnościfaktury wynosi 30 dni od daty jej wystawienia.
10.2
Doco posiada ciągłe prawo żądania całkowitej lub częściowej zapłaty z góry oraz/lubinnego sposobu uzyskania pewności spłaty.
10.3
W przypadku opóźnionej płatności, od dnia upływu terminu spłaty, Zleceniodawcynaliczane będą odsetki w wysokości 1,5% miesięcznie, przy czym nie będą wysyłanemonity ostateczne.
10.4
Wszelkie koszty związane z roszczeniami leżą po stronie Zleceniodawcy. Pozasądowekoszty ściągnięcia należności wynoszą przynajmniej 15% kwoty, której minimum wynosi200 Euro.
10.5
Zleceniodawca zrzeka się wszelkich praw do odroczenia lub pomniejszenia należnychopłat. Doco jest przy tym upoważnione do pomniejszenia kwot należnych mu odZleceniodawcy o kwoty należne Doco od Zleceniodawcy oraz/lub powiązanych z nimprzedsiębiorstw, bez względu na to, czy kwoty te mogą być żądane.
10.6
Doco ma prawo żądania całkowitej kwoty faktury w razie nieterminowej realizacjipłatności, bankructwa Zleceniodawcy, jego prośby o (tymczasowe) odroczenie spłaty,zastosowania w przypadku Zleceniodawcy przepisów ustawy o zadłużeniu osóbfizycznych oraz/lub przejęciu jednej ze spraw oraz/lub wierzytelności Zleceniodawcy. Wrazie wystąpienia którejś z powyższych sytuacji, Zleceniodawca ma obowiązeknatychmiastowego poinformowania Doco.
10.7
Płatności, zrealizowane przez Zleceniodawcę, pokrywają w pierwszej kolejności należnekoszty, następnie naliczone odsetki, a następnie niezapłacone faktury, nawet, jeżeliZleceniodawca zgłasza, ze płatność dotyczy faktury późniejszej.

Artykuł 11 – Anulacja

11.1
Zleceniodawca nie ma prawa anulacji złożonego zamówienia. Jeżeli mimo tego dokonaon częściowej lub całkowitej anulacji zamówienia, jest on zobowiązany do pokrycia narzecz Doco wszelkich z tym związanych oraz już poczynionych kosztów, pracy wykonanejprzez Doco oraz zadośćuczynienia utraty zysku (doliczyć należy do tego także podatekVAT).

Artykuł 12 – Doradztwo

12.1
Wszelkie doradztwo ze strony Doco oraz poczynione przezeń ogłoszenia i dane,dotyczące między innymi cech dostarczonych przez Doco produktów, mają charakterniezobowiązujący i zostają przekazane na zasadzie niewiążących informacji. Doco nieudziela na nie żadnej gwarancji.
12.2
Doco nie ponosi odpowiedzialności za żadne pośrednie lub niebezpośrednie szkodyjakiegokolwiek rodzaju, powstałe na skutek przekazania informacji oraz/lub doradztwa zestrony Doco. Zleceniodawca zwalnia Doco z wszelkich związanych z tym roszczeń osóbtrzecich, chyba, że jest mowa o poważnej winie lub umyślnym działaniu Doco.
12.3
Bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Doco, Zleceniodawca nie ma prawaupubliczniania i udostępniania osobom trzecim treści porad i innych wypowiedzi Doco(także w formie innej niż pisemna).

Artykuł 13 – Odpowiedzialność

13.1
Poza przypadkami opisanymi w artykule 8, Zleceniodawca nie posiada żadnego prawawysuwania roszczeń w stosunku do Doco, w związku z wadami lub dostarczonymiproduktami. Doco nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie oraz/lub niebezpośrednieszkody, w tym szkody na osobie oraz/lub rzeczy, szkody niematerialne, szkodyponiesione przez przedsiębiorstwo oraz wszelkie inne szkody powstałe w wynikujakichkolwiek przyczyn, chyba, że jest mowa o poważnym przewinieniu lub celowymdziałaniu Doco.
13.2
W wyżej wymienionym sensie Doco nie ponosi także odpowiedzialności za działania lubzaniechania swoich pracowników lub innych osób, podchodzących pod jegoodpowiedzialność.
13.3
Ryzyko związane z wadami produktów, wynikającymi z przypadkowego lub celowegouszkodzenia opakowania, leży całkowicie po stronie Zleceniodawcy.
13.4
Jeżeli na podstawie aktualnych w danym momencie faktów oraz/lub okoliczności, Docoskorzysta z prawa do zawieszenia wykonania lub rozwiązania umowy, podczas gdypóźniej okaże się, że prawo to zostało wykorzystane z niewłaściwych przyczyn, Doco nieponosi odpowiedzialności i nie podlega żądaniom odszkodowania, chyba, że jest mowa opoważnej winie lub celowym działaniu Doco.
13.5
We wszystkich przypadkach wezwania Doco do zapłaty odszkodowania, kwota spłaty nieprzekroczy wartości faktury za dostarczone produkty lub wykonane usługi, w związku zktórymi lub z powodu których powstała szkoda, przy maksimum w wysokości 25.000,-Euro. Jeżeli odszkodowanie pokrywane jest przez ubezpieczenie OC przedsiębiorstwa,wypłacone odszkodowanie nie będzie nigdy wyższe od kwoty wyliczonej w danymprzypadku przez ubezpieczalnię.
13.6
Każde żądanie w stosunku do Doco, chyba, że przezeń uznane, traci ważność poupływie 12 miesięcy od jego wysunięcia.
13.7
Zleceniodawca zwalnia Doco ze wszelkich roszczeń osób trzecich (w tym z tytułuodpowiedzialności za produkty) w związku z realizacją postanowień umowy, bez względuna przyczynę.

Artykuł 14 – Przedstawicielstwo

14.1
Jeżeli Zleceniodawca występuje w imieniu jednej lub większej ilości stron, ponosi onodpowiedzialność nie tylko w stosunku do nich, ale także w stosunku do Doco, tak, jakbysam był Zleceniodawcą.

Artykuł 15 – Postanowienia końcowe

15.1
Nieważność lub podważalność któregokolwiek z niniejszych warunków lub podlegającychim umów nie podważa ważności pozostałych postanowień. Doco i Zleceniodawca mająobowiązek zmiany nieważnych lub podważonych warunków na warunki obowiązujące, wmiarę możliwości o tym samym znaczeniu, co nieważne postanowienie.
15.2
Umowy międzynarodowe, dotyczące zakupu ruchomości fizycznych, mogące wykluczyćwspółpracę stron, nie mają zastosowania i zostają niniejszym odrzucone. Wszczególności odrzucone zostają postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych OUmowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów z 1980 roku (CISG 1980).
15.3
Wszelkie spory pomiędzy Doco a Zleceniodawcą będą rozstrzygane przezupoważnionego sędziego z sądu rejonowego w Maastricht, w Holandii, chyba, że innyholenderski sędzia będzie do tego typu spraw upoważniony. Doco posiada prawoodstępstwa od tej zasady i skierowania sprawy do sądu w miejscu zamieszkania/miejscusiedziby Zleceniodawcy.
15.4
Dla wszystkich umów zawartych przez Doco zastosowanie ma wyłącznie prawoholenderskie.

Jak możemy pomóc? 

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób nasze produkty i usługi mogą być dla Ciebie pomocne? Prosimy o kontakt.

Chcę dowiedzieć się więcej