Contact

DOCO International B.V.

+31 (0)46 420 06 66 info@doco-international.com

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gepubliceerd op onze website en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nr. 14034704. De voorwaarden bevatten een forumkeuze voor de rechtbank Maastricht. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Klik hier om te downloaden


Artikel 1 - toepasselijkheid

1.1
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder “DOCO”: DOCO Holding BV dan wel de aan haar gelieerde vennootschappen, waaronder (maar niet beperkt tot) DOCO International BV en DOCO International Central Europe SRO. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder “product” of “producten”: door DOCO aangeboden dan wel geleverde zaken.
1.2
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van DOCO en op alle met DOCO gesloten overeenkomsten.
1.3
Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door DOCO schriftelijk zijn aanvaard.
1.4
Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) afnemer (hierna “de Opdrachtgever”)gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 2 - aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1
Alle aanbiedingen van DOCO zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Opdrachtgever zijn onherroepelijk.
2.2
DOCO is slechts gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door schriftelijk zijn aanvaard.
2.3
Eventuele of beweerde onjuistheden in een orderbevestiging van DOCO dienen binnen 2 werkdagen na de datum van de bevestiging door de Opdrachtgever schriftelijk aan DOCO te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.4
Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden DOCO alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
2.5
Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

Artikel 3 - conformiteit

3.1
Opgaven van DOCO betreffende afmetingen, capaciteiten, kleuren e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.
3.2
Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal en aanbiedingen binden DOCO niet.
3.3
DOCO is gerechtigd technische wijzigingen in de producten door te voeren. De instemming van de Opdrachtgever is niet vereist.
3.4
De Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde producten voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Gebruik, montage en/of installatie van de producten in overeenstemming met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de Opdrachtgever.
3.5
De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan DOCO verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 4 – intellectuele eigendom

4.1
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de vormgeving daarvan, en met betrekking tot alles wat DOCO ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen handleidingen, verpakkingen, catalogi en afbeeldingen, komen toe aan DOCO dan wel de toeleverancier/fabrikant.
4.2
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.
4.3
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, merken, logo’s en andere aanduidingen van DOCO, tenzij de Opdrachtgever hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming DOCO ontvangt. In dit laatste geval zal de Opdrachtgever zich houden aan de richtlijnen en instructies van DOCO met betrekking tot het gebruik van de merken, logo’s en andere aanduidingen van DOCO.

Artikel 5 - prijzen

5.1
Door DOCO opgegeven of met DOCO overeengekomen prijzen zijn inclusief verpakkingskosten, maar exclusief BTW en andere belastingen of heffingen en exclusief de kosten van verzending of transport.
5.2
Door DOCO opgegeven prijzen zijn berekend voor levering Ex Works (Incoterms 2000).

Artikel 6 – levertijd en aflevering

6.1
Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht DOCO niet tot schadevergoeding en geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De Opdrachtgever is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre DOCO niet binnen een door de Opdrachtgever gestelde termijn die ten minste gelijk is aan de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. DOCO is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
6.2
De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door DOCO benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door DOCO benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
6.3
Het risico ten aanzien van de producten gaat bij levering over op de Opdrachtgever. Levering geschiedt Ex Works (Incoterms 2000).
6.4
Transport en/of verzending van de producten geschiedt voor risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is verplicht de producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen.
6.5
Indien de Opdrachtgever de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang DOCO dat wenselijk acht voor rekening en risico van de Opdrachtgever opgeslagen. DOCO heeft in dit geval, evenals bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming van de Opdrachtgever, te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.
6.6
DOCO is niet verplicht om een verzoek van de Opdrachtgever tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat DOCO daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
6.7
DOCO is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 7 – overmacht

7.1
Indien DOCO door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
7.2
Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door DOCO onvoorziene problemen bij productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van DOCO afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door DOCO zijn ingeschakeld. 
7.3
Indien sprake is van een overmachtsituatie is DOCO bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 6 weken duurt, dan is ook de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
7.4
Indien DOCO bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 - garantie en reclame

8.1
DOCO staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten in overeenstemming met wat de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door DOCO geleverde producten als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten, dan zal zij de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van DOCO. Montage, installatie en/of herstelwerkzaamheden zijn altijd voor rekening (en risico) van de Opdrachtgever.
8.2
De in 8.1 genoemde garantie geldt gedurende de termijn van de fabrieksgarantie dan wel, indien geen fabrieksgarantie van toepassing is, gedurende 6 maanden na de datum van aankoop en uitsluitend op vertoon van de originele factuur.
8.3
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, montage en/of gebruik in strijd met wettelijke normen of overheidsvoorschriften, het niet in acht nemen van onderhoudsvoorschriften, onjuiste of onoordeelkundige montage en/of installatie, achterstallig onderhoud, onjuist of onoordeelkundig gebruik, andere onderdelen, reparatie- of andere werkzaamheden door derden of door de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DOCO.
8.4
De Opdrachtgever dient de geleverde producten meteen na ontvangst nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de Opdrachtgever opleveren. 
8.5
Aanspraken uit hoofde van de garantie dienen binnen 8 dagen nadat een gebrek zich voordoet schriftelijk aan DOCO te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op DOCO.
8.6
Indien de Opdrachtgever reclameert is hij verplicht DOCO in de gelegenheid te stellen de producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Opdrachtgever is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van DOCO te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.
8.7
Retourzending aan DOCO van verkochte producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande machtiging en verzend- en/of andere instructies van DOCO. De producten blijven te allen tijde voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
8.8
Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Opdrachtgever geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.
8.9
Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op. De Opdrachtgever komt jegens DOCO geen retentierecht op de door DOCO geleverde producten toe, niet op grond van reclames en evenmin uit andere hoofde.
8.10
Na constatering van een tekortkoming in een product is de Opdrachtgever verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

Artikel 9 - eigendomsvoorbehoud

9.1
DOCO behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat haar vorderingen ter zake van de geleverde en te leveren producten geheel door de Opdrachtgever zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.
9.2
Indien de Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is DOCO gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de Opdrachtgever te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.
9.3
De Opdrachtgever is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van DOCO te bewaren.
9.4
In plaats van de artikelen 9.1 tot en met 9.3 gelden de artikelen 9.5 tot en met 9.11 voor leveringen van producten bestemd voor gebruik in Duitsland. 
9.5
DOCO behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat haar vorderingen ter zake van de geleverde en te leveren producten geheel door de Opdrachtgever zijn voldaan.
9.6
De Opdrachtgever heeft het recht om de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verwerken of met andere zaken te verbinden. Tot zekerheid voor de in 9.5 genoemde vorderingen verwerft DOCO mede-eigendom van de door verwerking of verbinding ontstane (nieuwe) zaken. De mede-eigendom van DOCO verhoudt zich tot de waarde van het product in de door verwerking of verbinding nieuw ontstane zaak.
9.7
Het is de Opdrachtgever toegestaan om de producten en/of nieuwe zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verkopen, tenzij DOCO deze toestemming heeft ingetrokken en tenzij de Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. De Opdrachtgever cedeert bij voorbaat alle vorderingen inclusief nevenrechten die hij op grond van de (door)verkoop heeft aan DOCO. De gecedeerde vorderingen dienen tot zekerheid voor alle in 9.5 genoemde vorderingen. De Opdrachtgever heeft het recht de gecedeerde vorderingen te innen, tenzij DOCO deze toestemming heeft ingetrokken en tenzij de Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
9.8
De Opdrachtgever is gehouden om DOCO op eerste verzoek direct schriftelijk mede te delen aan wie hij het product en/of de nieuw ontstane zaak heeft doorverkocht en welke vorderingen hij op grond van de verkoop heeft. De Opdrachtgever zal op zijn kosten een officieel gewaarmerkte akte van cessie van de vorderingen aan DOCO op laten maken.
9.9
De Opdrachtgever is niet gerechtigd op andere wijze te beschikken over de producten en (andere) zaken ten aanzien waarvan DOCO zich de eigendom heeft voorbehouden of die DOCO in mede-eigendom heeft noch over de aan DOCO gecedeerde vorderingen.
9.10
Indien de Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen of indien zijn vermogenspositie wezenlijk verslechtert, is DOCO gerechtigd de haar toebehorende producten en/of nieuw ontstane zaken op kosten van de Opdrachtgever te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. Indien DOCO daadwerkelijk tot terugvordering overgaat, is er slechts sprake van ontbinding van de overeenkomst, indien DOCO dat uitdrukkelijk verklaart, dit onverminderd andere dwingende wettelijke bepalingen.
9.11
Indien de waarde van de zekerheden de omvang van de vorderingen van DOCO in totaal met meer dan 20% te boven gaat zal DOCO op verzoek van de Opdrachtgever bepaalde door DOCO te bepalen zekerheden vrijgeven.

Artikel 10 - betaling

10.1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van DOCO te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
10.2
DOCO heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
10.3
Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
10.4
Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van € 200.
10.5
De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op opschorting of verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. DOCO is steeds bevoegd om alles wat zij aan de Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met wat de Opdrachtgever en/of aan de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan DOCO schuldig is/zijn.
10.6
Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Opdrachtgever wordt gelegd. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Opdrachtgever gehouden DOCO hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
10.7
Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11 - annulering

11.1
De Opdrachtgever mag een gegeven order niet annuleren. Indien de Opdrachtgever een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van DOCO en de winstderving door DOCO, te vermeerderen met BTW, aan DOCO te vergoeden.

Artikel 12 - advisering

12.1
Alle door DOCO gegeven adviezen en door DOCO verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door DOCO te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door DOCO verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. DOCO verleent terzake geen enkele garantie.
12.2
Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door DOCO, is DOCO niet aansprakelijk. De Opdrachtgever vrijwaart DOCO tegen alle aanspraken van derden terzake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van DOCO.
12.3
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DOCO is het de Opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van adviezen en andere al dan niet schriftelijke uitingen van DOCO openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 13 - aansprakelijkheid

13.1
Buiten het bepaalde in artikel 8 heeft de Opdrachtgever geen enkele aanspraak op DOCO wegens gebreken in of met betrekking tot de door DOCO geleverde producten. DOCO is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van DOCO.
13.2
DOCO is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor het handelen of nalaten van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen.
13.3
Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
13.4
Indien DOCO op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings-of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat dit recht ten onrechte is uitgeoefend, is DOCO niet aansprakelijk en niet gehouden tot vergoeding van schade over te gaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van DOCO.
13.5
In alle gevallen waarin DOCO gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde zaken en/of diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum van € 25.000. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van DOCO, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
13.6
Iedere vordering op DOCO, tenzij deze door DOCO is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
13.7
De Opdrachtgever vrijwaart DOCO tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door DOCO van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak.

Artikel 14 - vertegenwoordiging

14.1
Indien de Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover DOCO aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

Artikel 15 - slotbepalingen

15.1
De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. DOCO en de Opdrachtgever zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
15.2
De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.
15.3
Alle geschillen tussen DOCO en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht, Nederland, tenzij een andere Nederlandse rechter absoluut bevoegd is. In afwijking hiervan is DOCO bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de Opdrachtgever te wenden.
15.4
Op alle overeenkomsten die door DOCO worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Hoe kunnen wij u verder helpen? 

Benieuwd hoe onze producten en service u verder kunnen helpen? Neem dan contact met ons op. 

Ik wil graag meer weten